Från bygglov till slutbesked

Ansöka om bygglov
När man väl har beslutat sig för att bygga ut så gäller det att veta var man ska börja. Det första som ska göras är en ansökan om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Tänk på att det kan ta upp till 10 veckor för byggnadsnämnden att fatta ett beslut efter det att ansökan har bedömts som komplett.
Mer information om att söka bygglov kan du hitta på boverket.se och din kommuns webbplats. På kommunens webbplats kan du även läsa om vilken information de behöver om projektet för att kunna utfärda ett bygglov då kraven kan variera från kommun till kommun.

K-ritning
Nu tas konstruktionsritningar fram av en byggnadskonstruktör som till exempel inkluderar bärkraftighet, dimensionering och stomritning.

Entreprenör
När bygglov och k-ritning är klara så är det dags att kontakta QICON för en offert.

Kontrollansvarig
Minst en certifierad kontrollansvarig måste utses. Det är den kontrollansvarige som tillsammans med byggherren ska ta fram underlag, så som kontrollplan till det tekniska byggsamrådet. Den kontrollansvarige kommer även att medverka vid samråd, besiktningar och arbetsplatsbesök.
(Fram till 1 jan 2013 kan kommunen göra undantag på kravet att den kontrollansvarige måste vara certifierad då det är en relativt ny bestämmelse.)

Bygganmälan
Från och med 2 maj 2011 behöver man inte längre göra en bygganmälan 3 veckor innan byggstart. Det ersätts med en anmälningsplikt för vissa åtgärder.

Tekniskt samråd
Byggnadsnämnden kallar till ett tekniskt samråd där du, kontrollansvarig och kommunens byggnadstekniker går igenom förslag till kontrollplan och andra detaljer inför bygget. QICON medverkar gärna på det mötet då det är bra för byggnadsprocessen att vi integreras i förarbetet så tidigt som möjligt.

Startmöte
En till två veckor innan bygget ska påbörjas träffas QICON med dig för ett startmöte. Här går vi genom omfattningen av projektet så som det är beskrivet i projektförslaget och detaljer kring materialval. Vi upprättar även en kommunikationsplan och en arbetsmiljöplan. QICON ansvarar för att föra protokoll över mötet och delge dig det.

Startbesked
Du måste ha fått ett startbesked från bygglovsnämnden för att få påbörja arbetet. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och eventuella villkor.

Byggstart
Nu är det dags att börja byggandet. QICON infinner sig på platsen och startar bygget enligt den tidigare etablerade planen. Under hela byggnadsprocessen hålls dialog mellan dig och ansvarig projektledare från QICON.

Arbetsplatsbesök
Byggnadsnämnden kommer att besöka arbetsplatsen minst en gång under arbetets gång.

Slutbesked
För att bygget ska anses avslutat och du ska få flytta in igen krävs ett slutbesked från byggnadsnämnden som de utfärdar när de sett att alla krav är uppfyllda.