RENOVERA KÄLLARE

Behöver du renovera källaren? Vi erbjuder källarrenovering som tar bort ovälkommen lukt, fukt & gör om till en plats för trivsel med högre i tak.

SYFTEN MED ATT RENOVERA KÄLLARE

Att renovera källaren kan ha flera syften. Du kan ha ett behov av att bli av med fukten och lukten. I många hus är radonproblemet en anledning att ta tag i sitt källarutrymme. Kanske vill du konvertera källaren till en bostadsmiljö där en komfortabel inomhusmiljö står i fokus. Eller varför inte ett nytt badrum i källaren, eller en tvättstuga eller …

Motiven till en källarrenovering kan vara många och det viktigaste är att behovet får styra. I de flesta fall handlar en renovering av källaren om att få en behaglig miljö att bo i. Dvs de flesta vill knacka bort betong-golvet och ersätta detta med en isolerad ny betongplatta, gärna med golvvärme. Många blir skrämda inför just det där med ”knacka bort” eller ”bila”, och tror att knacka en platta kostar jättemycket. Vi lugnar dig med att du kan budgetera med 7000 kr/m2. Detta för att knacka bort gammal betong samt gräva 20 cm. Och ersätta de 30 cm bortforslade massorna med 10 cm singel, 10 cm cellplast och 10 cm ny betongplatta.

Ofta är takhöjden bara runt två meter och att sänka golvnivån med 10 cm innebär en märkbar skillnad i komforten. I de flesta fall är det helt möjligt att sänka golvet med upp till 10 cm. En förutsättning är att det så kallade fundamentet till källarväggarna bottnar minst 40 cm under dagens golvnivå. Undantagsvis kan man förstärka grundsulan, men helst undviker du detta. Vi har dock varit med om fall där man knackar bort betongplattan, och ställs inför en källarvägg som helt saknar grundsula, och är ställd på enkel sand. I det fallet är det bara att ta till plywood, armering och betong och börja göra förstärkningar. Inte heller det ett stort problem, men det fördyrar projektet och du kan oftast inte budgetera för det.

HUR MYCKET OCH VILKEN TYP AV ISOLERING SKA MAN VÄLJA?

En vanlig fråga är hur mycket isolering man behöver lägga ner i golvet. Boverkets byggregler eftersträvar ett U-värde på 0,15 W/m² K i golvkonstruktioner. U-värde är ett mått på värmemotstånd, dvs hur mycket energi som sipprar ut i konstruktionen per m² och Kelvin. Och med 100 mm cellplast uppnår vi ett U-värde på 0,41 W/m² K. Vidare, med bara 50 mm har vi ett U-värde på 0,74 W/m² K och helt utan isolering ett U-värde på 3,83 W/m² K. Så varje centimeter isolering i början har en stor betydelse, och för att komma ner till under 0,15 W/m² K behövs hela 300 mm cellplast, vilket i de flesta fall är orealistiskt.

ISODRÄN

Ibland har man mycket fukt i grunden och vill då öka på dräneringsmöjligheterna utan att göra avkall på isoleringen och takhöjden. Ett intressant alternativ är då en Isodrän-skiva. Viktigt dock att man väljer en som klarar högre tryck, tex Isodrän 70 kPa. Isodrän-skivan har flera fördelar gentemot vanlig cellplast. Förutom att den ger ett bättre skydd mot inträngande fukt så underlättar den också uttorkningen av betongplattan nedåt i konstruktionen. Vilket med en tät isolering blir nästan omöjligt. Isodrän-skivan tappar dock marginellt i U-värde och man behöver 310 mm för att komma ner till den magiska gränsen 0,15 W/m² K. Vidare så släpper den lättare igenom radon och den är också dyrare. Men man kan nästan helt utesluta gruset och kommer därför ner i bygghöjd med Isodrän som val. Därför måste valet av skiva göras med flera parametrar i åtanke.

PUR-ISOLERING

Ett intressant alternativ är PUR-isolering eller polyuretan-isolering. Polyuretan är en miljöklassad isolering som sprutas med speciella maskiner. Materialet har flera nämnvärda fördelar. Den är tät och skapar därför en helt torr betongplatta. Eftersom den är tät är den också ett bra alternativ som radon-saneringsmetod. Och den spar bygghöjd och ryggar, då U-värdet är bättre än vanlig cellplast. Med PUR-isolering räcker det med 185 mm isolering, för att komma ner till ett enligt Boverket godkänt U-värde i plattan. 185 mm klarar man i de allra flesta källarrenoveringar, utan att ge avkall på takhöjden. PUR-isoleringen är en dyrare lösning. Men i källare på mer än 60 m² är denna isoleringstyp lönsam, även ekonomiskt. Jämfört med en Isodrän-skiva, är den lönsam redan vid 40 m² källaryta.

PASSA PÅ ATT GÖRA OM INSTALLATIONERNA

När den gamla plattan är borta och isoleringen är lagd är det väldigt enkelt att förse konstruktionen med vattenburen golvvärme. Härvidlag skall man dock beakta riskerna som detta medför, se längre ner i texten.

Det kan också vara lämpligt att se över avloppsrör i golvet. Det brukar vara gamla gjutjärnsrör som ligger där, och i många fall rätt trasiga sådana. Nya plaströr rekommenderar vi, liksom en förändring av inkommande el-ledning och vattenledning, när golvet ändå är öppet. Ofta har man en massa värmerör i taket också, och att få bort dessa, ner i plattan, skapar större rymd.

Mycket av el-installationerna kan göras i taket. Ofta sitter det asbest-skivor i tak i pannrum och garage och det kan vara bra om man som privatperson tar bort dessa själv. Eftersom företag som arbetar med asbest måste vara utbildade och auktoriserade. Det är ett fåtal företag som är detta, varför en asbestsanering kostar mycket pengar. En annan fundering gällande taken är att byta ut isoleringen utav torv eller kutterspån mot modern mineralull. Det går även att skapa konstruktioner i taket, som gör att man kan vinna några centimeter till i takhöjd, och öka komforten ytterligare, på bekostnad av priset såklart.

PASSA PÅ ATT GÖRA OM INSTALLATIONERNA

När den gamla plattan är borta och isoleringen är lagd är det väldigt enkelt att förse konstruktionen med vattenburen golvvärme. Härvidlag skall man dock beakta riskerna som detta medför, se längre ner i texten.

Det kan också vara lämpligt att se över avloppsrör i golvet. Det brukar vara gamla gjutjärnsrör som ligger där, och i många fall rätt trasiga sådana. Nya plaströr rekommenderar vi, liksom en förändring av inkommande el-ledning och vattenledning, när golvet ändå är öppet. Ofta har man en massa värmerör i taket också, och att få bort dessa, ner i plattan, skapar större rymd.

Mycket av el-installationerna kan göras i taket. Ofta sitter det asbest-skivor i tak i pannrum och garage och det kan vara bra om man som privatperson tar bort dessa själv. Eftersom företag som arbetar med asbest måste vara utbildade och auktoriserade. Det är ett fåtal företag som är detta, varför en asbestsanering kostar mycket pengar. En annan fundering gällande taken är att byta ut isoleringen utav torv eller kutterspån mot modern mineralull. Det går även att skapa konstruktioner i taket, som gör att man kan vinna några centimeter till i takhöjd, och öka komforten ytterligare, på bekostnad av priset såklart.

SOM EN VANLIG RENOVERING

Väggarna i en källare är ofta fuktiga. En dränering och isolering av ytterväggarna från utsidan kan vara en lämplig åtgärd att börja med, innan ens en källarrenovering kommer på tal. Självklart kan man också isolera från insidan. Skall man bygga badrum så rekommenderar vi att bygga innerväggar av stålreglar och stenull eller cellplast, även på från utsidan isolerade väggar. Träkonstruktioner i källare är aldrig bra och ses som riskkonstruktioner. Vill man inte ha kakelplattor på väggarna är rekommendationen alltid att låta väggarna andas, genom att bara putsa dem och måla dem med en diffusionsöppen väggfärg. Plastfärger bör man i möjligaste mån ta bort, då de försämrar möjligheten för väggarna att andas.

När betongplattan är gjuten måste den vila. Ju längre den får vila desto bättre mot framtida sättningar med sprickor i ytskikten som följd. Byggkeramikrådet föreskriver tre månaders väntetid innan vi kan applicera tätskikt på golvet, Så en paus i källarprojektet, eller en indelning i två etapper är vanligt när QICON renoverar källare. Ibland är dock källaren så stor att vi har att göra under hela tre-månaders-perioden. Väggar och tak behöver ju inte vila. Och redan dagen efter betonggjutningen kan du gå på golvet.

När väggar och tak är reglade och glesade och el, golvvärme och sanitära installationer är förberedda skiljer sig inte en källarrenovering nämnvärt från en vanlig renovering av ett bostadsutrymme.

BUDGET ATT RENOVERA KÄLLARE FÖR

En lämplig budget för en normalstor källare på 50 m² är 900.000 kr, självklart beroende på val av inredning mm, men för att planera, använd denna siffra.

RISKER MED KÄLLARRENOVERING

Det går inte att undvika att även prata om risker vid en källarrenovering. Dokumentationen kring risker är oftast teknisk och akademisk och för vanliga människor svårgenomtränglig materia. Det finns dock några viktiga risker som vi vill belysa här.

SÄTTNINGAR

När man gjuter en platta på mark gjuter man plattan i ett stycke, innan väggar byggs, och med kantbalkar under plattan. I motsats till detta förfarande, så gjuter man en platta i en befintlig grund mellan väggarna, dvs inte in under bärande väggar. Plattan är i normalfallet inte förankrad med ytterväggarna utan den blir gjuten fritt, vilket kan få plattan att röra på sig en aning. Ibland tillräckligt mycket för att få ett tätskikt att spricka eller i lindrigare fall få kakelplattor att lossna eller spricka. Orsak till rörelser i plattan kan vara att den krymper lite, och olika, varför sättningarna på vissa ställen kan bli större än på andra. Även grundvatten och markförhållanden kan variera under plattan, vilket kan få plattan att sätta sig på olika sätt. Medvetenhet om riskerna tillhör en källarrenovering, då det är svårt att ansvara för sättningarna.

SPRICKOR

Sprickor i en betongplatta är i sig inte ett stort problem, men vi tar upp frågan då radonproblem kan vara ett av syftena till att renovera källaren. Med en spricka i plattan minskar plattans motstånd mot att radon sipprar upp i boendeluften och syftet med renoveringen kan vara förfelat. Orsaken till sprickor kan vara många. Men vid en källargjutning är det oftast att man väljer en ballast som är mindre än normalt, då gjutning sker med slang och pump. Till skillnad från när vi tippar betongen via ränna, som är vanligast när vi gjuter en platta på mark. Ju större ballast, desto mindre sprickor. Vid stora radonproblem bör andra radonsaneringsalternativ användas än en tät platta. Det går inte att undvika sprickbildningar vid en källargjutning. Sprickorna kommer dock inte att synas, då vi behandlar plattan vidare med tex ett flytspackel, när den torkat ut.

FUKTVANDRINGAR MED GOLVVÄRME

Den sista risken som vi tar upp här är den med golvvärme när du vill renovera källare, särskilt om du väljer golvvärme endast i delar av plattan. Vi har tagit fram ett dokument som beskriver riskerna med golvvärme i betongplatta. Dokumentet kan laddas ner här. Slutsatserna är att man ska vara medveten om riskerna. Och att riskerna minimeras genom val av exempelvis PUR-isolering. Vidare att lägga golvvärme i hela källaren. Slutligen att undvika organiskt material i källaren. Skador framträder först efter tio till 30 år.

Vill du renovera din källare i Stockholm?

Läs mer om källarrenovering i Stockholm här