FAQ

Vanliga frågor våra kunder ställer
Vi delar med oss av andras nyfikenhet!

Pengar
Vad kommer mitt projekt att kosta?
En av de vanligaste frågorna vi får innan ett möte är vad det kommer att kosta. För att ge en kvalificerad uppskattning måste vi då veta mer om just ditt projekt. Kontakta oss för att berätta mer så kan vi utifrån detta ge ett kostnadsförslag och boka in ett möte för en offert.
Jobbar ni med fast pris?

Vi föredrar fast pris och strävar efter att erbjuda alla våra kunder ett fast pris. Ett fast pris har många fördelar eftersom omfattningen av arbetet måste definieras för att ens kunna få en offert, priset för det som skall utföras är känt från början och styrningen av projektet blir bättre.
För att kunna få ett fast pris så ställer det dock lite krav på dig. Du måste kunna tala om på ett strukturerat sätt, vad du vill ha utfört och hur du förväntar dig att slutresultatet skall se ut. Kan du inte detta, är ett fast pris inget för dig. Då får du köra på löpande räkning och definiera projektet allt eftersom det fortlöper. Det blir garanterat dyrare för dig, så för allas bästa, försök definiera projektet innan det startar.

Hur funkar det om vi ändrar oss under projektets gång?
Det är inte alls ovanligt att du hinner ändra dig under projektets gång och vill ha det utfört på något annat sätt, vill ha mer utfört eller har ångrat dig om ett utförande. Detta hanteras i byggbranschen genom den sk ÄTA-listan, som står för Ändringar, Tillägg och Avgående. På ÄTA-listan hamnar allt som inte behandlats i offerten och resulterar ofta i merkostnad, men kan också ge en mindre slutsumma om vissa av de arbeten som offererats inte längre skall utföras.
Vad händer med priset om ni är långsammare eller snabbare än beräknat?
En av tjusningarna med fast pris är att priset är definierat i förtid. Är vi sedan snabbare än beräknat, då är det vår vinst. Är vi långsammare, då är det vår förlust. Priset påverkas inte av hur snabba vi är.
Vad är ett ca-pris?

Ett uppskattat pris inom ett intervall kallar man cirka-pris. Anlitar du oss kan priset på ett ca-pris variera +/- 25%. Har vi sagt ett ca-pris på 40000 kr så kan det komma att kosta 50000 kr, men också bara 32000 kr. Har vi gett ett ca-pris så är du delaktig i att vi jobbar snabbare, men också risktagare i att vi jobbar långsammare.
Vi undviker helst ca-pris men kan ge detta vid tillfällen då vi snabbt måste ge ett pris för att kunna komma vidare och det är ett mindre jobb.

Hur funkar betalningen?
Faktura får du via epost från oss en gång per månad, vanligtvis första eller andra veckan i månaden efter. Fakturan innehåller belopp för arbete utfört förra månaden, samt de material som vi köpt och levererat tom den sista i förra månaden. Fakturan skall betalas inom 10 dagar efter att du erhållit den, så i genomsnitt erhåller du från oss 31 dagars kredit. Vi drar av direkt för ROT-avdraget, så den delen behöver du inte betala.
Tid
Vilka tider jobbar ni?
Vi arbetar normalt mellan 7:30 – 17:00. Avvikelser kan förekomma och brukar stämmas av med dig som beställare.
Jobbar ni på kvällar och helger?
Om du vill ha arbetet avklarat snabbt och det går bra för grannarna så kan vi arbeta på både kvälls- och helgtid. En förutsättning är att våra kollegor också ställer upp såklart.
Vad händer om ni inte blir färdiga i tid?

Frågan är svår att besvara, men ofta så är det bakomliggande behovet att få veta om vi håller oss inom en i förtid definierad tidsram, och om vi kan garantera detta? Ja, vi har alltid en tidsplan, och nej, vi kan aldrig garantera att bli klara i tid. I tre av fyra fall håller vi tidsplanen, och i de fall vi inte håller tidsplanen beror det ofta på leveransförseningar av dina egna levererade möbler, stora tilläggsbeställningar, fuktskador eller andra situationer utanför vår kontroll.
Det går att komma överens om ett sk vite, om tidsplanen är viktig. Ett vite kommer vi i så fall överens om innan, och vite kräver ett skriftligt konsumentavtal.

Vad är ett skäligt vite?
Ett vite kan vi komma överens om i de fall där tidsplanen är särskilt viktig för dig som beställare. Ett skäligt vite är alltid alternativ-kostnaderna för en försening, tex kostnaden för en hotellnatt, en försenad flytt eller andra liknande exempel. Vi brukar orientera oss kring runt 1-2% i veckan och knyta vitet bara till arbetskostnaden, eftersom det är den som förorsakar vite, inte materialet.
Personal
Från vilka länder kommer era hantverkare?
Detta brukar vara en av de vanligaste frågorna vi får, och svaret brukar vara att ”vi rekryterar alla som har kompetens, oavsett var de kommer ifrån”. Med kompetens menar vi hantverkskompetens OCH språkkompetens. Genom att titta på namnen på våra medarbetare här, kan du dra vissa slutsatser. Du kommer att upptäcka en mångkulturell och mångfacetterad blandning av kompetens från Sverige, Lettland, Polen, Rumänien, Georgien, Grekland, Afghanistan, Syrien, Uzbekistan, Kongo och Finland.
Kan vi kommunicera med era medarbetare?
Det här är den näst vanligaste frågan vi får, och självklart är svaret ja. Bakgrunden till frågan brukar vara att du haft dålig erfarenhet från tidigare projekt, där språkförbistringar satt käppar i hjulen. Hos oss är det lika självklart att vi kan förstå varandra internt i vårt utförande, som att ni kan förstå oss. Alla våra medarbetare pratar antingen svenska eller engelska. Våra projektledare, som är de du i första hand skall kommunicera med pratar alla svenska.
Har ni egen personal?
All vår personal är vår egen. De jobbar inte för någon annan och är fast anställda. Vi tycker detta är ett bra sätt att arbeta på, dels för kontinuiteten och den lärande processen, dels för tryggheten och lojaliteten hos våra medarbetare. Det tjänar alla på, också du som kund.
Utbildning
Är era elektriker behöriga?

Våra elektriker är utbildade och har certifikat. Vi uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på hur el-arbete skall utföras. Vårt företag är registrerat som utförare av el-tjänster och vi uppfyller kraven för att våra elektriker skall ha behörighet.

Har ni auktoriserade rörmokare?

Våra rörmokare är alla utbildade rörmokare med många års erfarenhet inom yrket. Alla har erhållit SäkerVattens bevis på auktorisation och kan uppvisa en branschlegitimation. Vårt företag uppfyller kraven på auktorisation och deltar med en representant i SäkerVattens styrelse. Mer om SäkerVatten kan du läsa här.

Är era plattsättare behöriga?

Våra plattsättare är behöriga enligt Byggkeramikrådets regler och utför arbete med tätskikt och plattsättning i enlighet med BKRs branschregler. Mer om BKR hittar du här.

Är era arbetsledare behöriga BAS?

Våra projektledare och våra arbetsledare har alla den utbildning, kompetens och erfarenhet som Arbetsmiljöverket kräver för att fungera som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U). Utbildningen kan styrkas genom utbildningsbevis.

Miljö & Arbetsmiljö
Ingår bortforsling av byggsopor?

Ibland så vill beställaren själv ta hand om bortforsling av byggsoporna. Det tycker vi är helt OK. Annars så brukar vi alltid räkna in bortforsling av soporna, normalt i sk byggsäckar, som tex BigBag.

Källsorterar ni byggsoporna?

I det fall vi själva kör upp soporna till tippen, så källsorterar vi på tippen. I alla övriga fall anlitar vi företag, som sköter borttransporten av byggsoporna, normalt i sk byggsäckar, tex BigBag. Dessa företag källsorterar när de lämnar in säckarna och vi uppfyller därmed alltid kraven från kommunerna på att ta hand om byggavfallet på ett miljömedvetet sätt.

Behöver vi en arbetsmiljöplan?

Det är Arbetsmiljölagen som styr vilka typer av arbeten som kräver en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 §8 styr sedan i detalj i vilka fall som vi behöver ta fram en arbetsmiljöplan.

Det behövs till att börja med för alla projekt där det uppskattade antalet arbetstimmar beräknas överstiga 4000 timmar, dvs där arbetet beräknas kosta en bra bit över 2 miljoner kronor. Vidare behövs det när någon av de särskilda 13 riskmoment som föreskriften räknar upp förmodas inträffa. I våra projekt är det typiskt när vi arbetar med ställning, när vi river bärande konstruktioner, vid asbestsanering eller vid montering av tunga byggelement som takstolar eller balkar.

Skulle vi ha behov av en arbetsmiljöplan så tar vi fram en sådan till projektet.

Övertar ni ansvaret över arbetsmiljön?

I en konsumententreprenad som en tillbyggnad eller en renovering av något slag övertar vi automatiskt arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen § 7c. Arbetsmiljöansvaret ingår alltid i våra fastprisofferter.

Det automatiska övertagandet av arbetsmiljöansvaret gäller inte om det är en delad entreprenad, där du låter flera entreprenörer arbeta på samma arbetsplats vid samma tillfälle. I ett sådant fall behöver du uppdraga åt någon av entreprenörerna att vara Byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Vi på QICON övertar gärna ett sådant ansvar då vi är både utbildade, erfarna och kompetenta för detta uppdrag. Vi tar extra betalt i ett sådant fall.

I alla övriga entreprenader kan vi överta arbetsmiljöansvaret om vi kommit överens om detta skriftligen.

Kan jag själv vara Byggarbetsmiljösamordnare?

Under förutsättning att du uppfyller det krav på utbildning, erfarenhet och kompetens som Arbetsmiljöverket ställer upp i sin föreskrift AFS 1999:3 6§ så kan du utse dig själv till BAS-P och/eller BAS-U enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6§. Om du inte uppfyller kraven behöver du utse någon som gör det, tex vi på QICON.

Behöver vi tillhandahålla omklädningsrum, toalett och plats för matlagning?

I Konsumentverkets standardavtal ABS09 och Hantverksformuläret står det att du som beställare skall tillhandahålla omklädningsrum, toalett och plats för matlagning. Självklart uppskattar våra medarbetare en toalett att använda och en plats att kunna ta lunchmackan på, men i övrigt så är vi medvetna om att alla dessa avtalskrav inte kan uppfyllas. Säg bara till om detta innan, så vi kan komma överens om en portabel WC eller andra lösningar.

Ansvar
Vilka garantier lämnar ni?

Konsumenttjänstlagen föreskriver två års garanti för sk småhusentreprenader men saknar helt bestämmelser om garanti när det gäller vanliga hantverkstjänster. Vi tycker detta är dumt och ger därför alla våra kunder minst sex månaders garanti. Är det en småhusentreprenad så ger vi två års garanti.
Vi ansvarar för byggfel under tio år från dagen för färdigställandet.

Vad är skillnaden mellan garanti och ansvar?

Skillnaden mellan garanti och ansvar ligger i vem som har den sk bevisbördan. Sammantaget ansvarar vi för byggfel under tio år. Den första tiden av dessa tio år omfattas av garanti. Under garanti-tiden så är det vår sak att göra troligt, eller bevisa, att ett påtalat fel INTE omfattas av garantin. Tydliga användarfel är exempel på situationer när ett fel inte omfattas av garantin. När garanti-tiden löpt ut övergår bevisbördan till dig som beställare. Du har då, vid ett påtalat fel, att bevisa att felet fanns redan vid färdigställandet eller att det orsakats av något förhållande som fanns vid färdigställandet.
Skillnaden mellan garanti och ansvar har belysts på olika ställen på nätet. Här hittar du fördjupad kunskap om detta.

Har ni en ansvarsförsäkring?
Ja, vi har en ansvarsförsäkring tecknad hos IF. Ett försäkringsbevis hittar du här. Det går bra att verifiera försäkringen genom att ringa till IF på 0771-560000. Hos dem kan du också få reda på vad försäkringen omfattar, men generellt täcker den allt som vi gör culpöst, dvs vårdslöst eller oaktsamt.
Vad händer om nåt går fel?
Vi arbetar med människor och människor som utför tjänster gör fel ibland. Det är mänskligt. Om nåt går fel, då rättar vi till det. Om felet upptäcks först efter att vi är klara då behöver du göra en skriftlig reklamation. Ett epost-meddelande via hemsidan, eller direkt till ansvarig projektledare räcker bra. Senast två månader efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts måste en reklamationen göras. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Konsumenttjänstlagen här.
ROT och RUT
Kan jag utnyttja rotavdraget när jag anlitar er?

Våra tjänster omfattas av rotavdraget och när du anlitar oss så behöver du inte ansöka om rotavdrag själv utan vi tar hand om hela processen. Det gör att du får ta del av skattereduktionen redan vid betalningstillfället och slipper ligga ute med pengar i väntan på skatteåterbäringen.
Det enda vi behöver för vår rapportering till skatteverket är dina personuppgifter samt information om din bostad/bostadsrättsförening.
Reduktionen sker med 30% av arbetskostnaden och vissa underentreprenörskostnader upp till 50000kr per person och år. För att få utnyttja rotavdraget så måste du äga din bostad och den måste vara äldre än fem år.

Kan jag utnyttja flera års rotavdrag?
ROT-avdraget räknas till det år som betalningen sker, så utförs arbetet i slutet av år 1 men betalning görs i början av år 2 så räknas det till skatteår 2. Det går att styra betalningsdag så att två års ROT-avdrag kan nyttjas, såväl framåt som bakåt. Vi berättar gärna mer vilka möjligheter som finns i ett samtal.
Vad är det för skillnad på RUT- och ROT-arbeten?

RUT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster så som städning och byggstädning, tvättning, snöskottning och barnpassning.
ROT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för reparationer, underhåll samt till- och ombyggnationer på sitt hus eller sin fritidsbostad.
Sammanlagt får man avdrag för upp till 50000 kr per person och år och både ROT och RUT ingår i samma pott, så har du köpt städtjänster under året har du kanske inte allt kvar till ditt byggprojekt. Kolla med Skatteverket hur mycket som finns kvar.

Vad händer om jag drar över ROT-avdraget?
Ingen fara. Vi söker för de belopp som framgår av fakturan. Skulle du av någon anledning redan ha utnyttjat en del av det vi ansökt för, så betalar Skatteverket bara ut den del som finns kvar. Resten kommer vi att be dig betala in till oss på vanligt sätt. Bara att sitta lugnt i båten, vi löser detta för dig.
Vad händer med ROT-avdraget om jag har en liten inkomst?
Du kommer att beviljas ROT-avdrag oavsett vilken inkomst du har. Skulle din inkomst inte räcka till för att kunna ta del av hela ROT-avdraget under ett skatteår, kommer du att få en restskatt. Detta sköts helt genom din deklaration. Många tycker att detta är ett billigt sätt att låna pengar på.
Övrigt
Behöver vi en konstruktör, ni kan väl bygga?

Bygga, det kan vi, men det är inte samma sak som att ta ansvar för att lasterna fördelas mellan de olika byggnadsdelarna på ett korrekt sätt, eller att de tekniska egenskapskrav som Boverket ställer upp uppfylls. För att kunna räkna ut lasterna behöver man vara ingenjör och specialiserad på att räkna i kPa och Nm. Vi brukar jämföra ett bygge med att bygga med lego, för att ta en metafor som många kan relatera till. Arkitekten gör en jättefin bild på framsidan av lego-paketet, och i paketet ligger 1000 byggstenar. Utan en ritning, som beskriver hur dessa byggdelar skall sättas ihop är det omöjligt att bygga bara efter bilden på framsidan. Där har du konstruktörens roll, att ta fram en beskrivning hur allt skall hålla ihop. Konstruktör behövs alltid vid tillbyggnad och rivning av bärande vägg. Här finns inga genvägar.

Kan ni hjälpa oss med en färdigställandeförsäkring?

Kommunen brukar kräva ett färdigställandeskydd i vissa fall vid tillbyggnad. Detta tillhandahålls vanligtvis genom en färdigställandeförsäkring. Försäkringen träder in för det fall av vi skulle gå i konkurs och täcker dina kostnader för att hitta en ny entreprenör som kan ta över, med de fördyringar och förseningar som det kan innebära. En färdigställandeförsäkring kan tecknas hos Gar-Bo av såväl oss som dig direkt. Gemensamt för bägge metoderna brukar vara att du skall uppvisa ett påskrivet entreprenadkontrakt, typ ABS09. Mer info om detta kan du läsa här.

Vad händer om ni hittar asbest?

Asbest är ett byggmaterial som användes fram till mitten på 70-talet. Det finns framförallt i eternitplattor i källartak, i ventilationskanaler, i fixet bakom kaklet eller i rörböjarna i rörisoleringen. Asbest är farligt att inandas när fibrerna frigörs vid en renovering. De företag som river asbest yrkesmässigt måste ha utbildning och auktorisation och det är få företag som har detta. OCAB tex, har det. Finns det risk för asbest så lyfter vi upp den risken redan på ett besiktningsmöte inför offert, och vi hanterar detta genom att tex anlita OCAB för saneringen. Den är ofta väldigt dyr och du kan därför som privatperson med fördel sanera enkla delar själv. Sätt på dig skyddsdräkt och andningsmask bara.
Är du osäker på om du har asbest i huset, ta ett prov och skicka in med blanketten som du hittar här. Asbest syns inte, så för att vara säker, måste man få provresultat.

Vi vill skriva ett avtal, hur ser ni på detta?
Om du vill skriva ett avtal, så passar det oss utmärkt. I de flesta fall är det standardavtalet ”Hantverksformuläret-14” som då används. Avtalet är Konsumentverkets standardavtal för hantverkstjänster och speglar Konsumenttjänstlagens paragrafer 3-50.
Vi tänkte använda oss av ABS09. Hur ser ni på detta?
ABS09 är det perfekta avtalet när du anlitar oss för att bygga nytt, bygga på, bygga till eller bygga en takkupa. Avtalet är Konsumentverkets standardavtal för småhusentreprenader, vilket ovanstående projekt anses vara. Avtalet speglar Konsumenttjänstlagens paragrafer 51-61.
Behöver vi en besiktningsman?

Nej, i många fall behövs ingen besiktningsman. Det går bra att ha en slutbesiktning med bara dig och oss. Ibland kan det dock vara skönt med en oberoende person, som ser objektivt på saken. I vissa fall är det också ett krav, tex om du har en färdigställandeförsäkring eller att kommunen har föreskrivit en särskild besiktning av något. Eldstäder och brandskydd skall alltid besiktigas av sakkunnig.

Kan ni rekommendera en besiktningsman?

En besiktningsman skall vara oberoende. Av den anledningen kan vi inte rekommendera en besiktningsman, men vi kan rekommendera ett företag som tillhandahåller besiktningsmän. Kontakta www.besiktningsman.se så får du kompetent hjälp.

Ansvarar ni för måttangivelser i offerten?

I våra offerter finns en mängd måttangivelser, som du som beställare kan ha svårt att härleda. Oftast är det våra tjänstemän som mätt upp efter en ritning eller verkligheten. Förutsatt att ritningen är korrekt, så behöver du inte känna att du skall ansvara för måtten. Den som mätt ansvarar för riktigheten i detta, enligt traditionella principer som kommer till uttryck i bla ABS-09 eller andra byggavtal. Skulle måttangivelserna komma från dig, eller har du givit oss en ritning som inte är skalenlig, så ansvarar du såklart.

Hur hanterar QICON mina personuppgifter (Integritetspolicy)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018 respekteras av oss på på alla de sätt som är möjliga med hänsyn till vår verksamhet.

Vi behöver lagra några av dina personuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna genomföra byggprojektet, kunna söka ROT-avdrag och kunna uppfylla lagens regler om ansvar under 10 år.

Vi har beskrivit det sätt vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här.

Behöver du fortfarande hjälp?
Skicka oss ett meddelande nedan!

7 + 5 =